Wappen Stribro

Stříbro

Stříbro a husitská tradice

Počátek města je spjat s hornickou osadou, zmiňovanou v listině z roku 1183. Vlastní  hrazené město  Stříbro bylo založeno okolo roku 1240. Založení  minoritského kláštera okolo roku 1253 je připisováno pánům ze Švamberka. Těžba stříbra, později hlavně olova, a strategická  poloha na Zlaté stezce zapříčinily rychlý rozvoj města. V roce 1263 je Stříbro povýšeno na královské město. Z nařízení krále Václava IV. museli všichni kupci, kteří vozili zboží do Tachova a dále do Bavor, jezdit přes Stříbro. K ochraně města a cest sloužily městské hradby, kde byl vstup do města možný pouze dvěma městskými branami. Husitská epocha se významně podílela na historii města. V průběhu husitských válek obléhal Jan Žižka město bezúspěšně roku 1421. Teprve roku 1426 se hejtmanu Přibíku z Klenové podařilo město obsadit a o rok později husité pod jeho vedením ubránili město proti křižákům, kteří se zalekli husitských posil vedených Prokopem Holým a odtáhli dále k Tachovu, kde byli poraženi. Během třicetileté války město Stříbro třikrát obsadili Švédové a vyplenili jej.

Jednou z nejvýznamnějších osobností města je Jakoubek ze Stříbra. Narodil se okolo roku 1370 ve vsi Víchov nedaleko Stříbra. Vypráví se, že několik let v útlém věku pobýval v klášteře  minoritů ve Stříbře. Studoval na univerzitě v Praze. Od roku 1399 na univerzitě působil jako profesor. V roce 1402 byl vysvěcen na kněze.

 

Jeho spolužákem a přítelem byl Jan Hus. Jakoubek patřil k reformní skupině. Ve svých kázáních vyjadřuje podporu Janu Husovi, odmítá kupčení s odpustky a káže chudobu duchovenstva. Koncem roku 1414 se mezi českými kazateli stává prvním hlasatelem přijímání podobojí. Všemi silami chce také prosadit svaté přijímání i pro laiky. Jan Hus ho z Kostnice nabádá, aby nic neuspěchal a vyčkal na jeho příchod. Po diskusi na univerzitě našlo přijímání podobojí nadšené příznivce a již za několik dní byl kalich podáván v mnoha kostelích i laikům. Na straně Jakoubkově stál m.j. také Mikuláš z Drážďan.  Roku 1417 dosáhl Jakoubek od vedení univerzity povolení podávat eucharistii podobojím způsobem, ačkoliv to kostnický koncil zakázal. Od roku 1419 káže Jakoubek v Betlémské kapli, a při svých kázáních hlásá, že je správné, aby bylo slovo Boží bráněno i mečem – ten nesmí být ale používán k jeho šíření. Rozsáhlé dílo Jakoubka ze Stříbra se mezi jiným zabývá tezemi anglického reformátora Wycliffa, traktáty o přijímání pod obojí, výkladem biblických textů a traktáty o disputacích ke svatému přijímání. Jakoubek ze Stříbra zemřel  v roce 1429 v Praze a byl pohřben v Betlémské kaplí.

 

Pokud cestoval Jan Hus do Tachova po jižnější trase, pak mohl při své cestě do Kostnice projíždět krajinou kolem města Stříbra.

 • Luftbild

  Letecký pohled  ©Město Stříbro

 • Brunnen

  Náměstí

 • Erinnerung an die Stadtgründung

  Obrazový cyklus na radnici: připomínka založení města. 

 • Darstellung der Schlacht von 1427

  Obrazový cyklus na radnici: bitva z roku 1427.

 • Textband

  Náměstí křižuje kovový pás s odkazy na města, ležící na Zlaté stezce nebo Via Carolina.

 • Hotel Alexander

  Hotel Alexandr a další historické budovy na náměstí

 • Der Altarraum der Dekanatskirche Allerheiligen

  Prostor kolem oltáře v kostele Všech svatých

 • Mariensäule

  Mariánský sloup

informace

Informační centrum

Masarykovo náměstí

CZ-349 01 Stříbro

Tel.: +42(0)374 627247
Email: ic.stribro@seznam.cz
Internet: http://www.mustribro.cz/

Pamětihodnosti

Rathaus

Radnice

postavená v 16. století.

Ein Pavillon am Rathaus

Pavilon u radnice

Der Marktplatz

Náměstí

Die Hussitenbastion

Husitská bašta

Die Maria Himmelfahrt Kirche

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

byl postaven v roce 1180 v románském slohu.

Das Stadtmuseum

Městské muzeum

V původním minoritském klášteře se dnes nachází

Die Dekanatskirche Allerheiligen

Kostel Všech svatých

Akce

Wappen

Muzejní večer

29.05.2020

Městské slavnosti

Městské slavnosti

13.06.2020

Dny evropského kulturního dědictví

Dny evropské kultury

05.09.2020

Navštivte také další města nacházející se na stezce tolerance

Navštivte také další města nacházející se na stezce porozumění

Husitská kulturní stezka je projektem Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí